Respons, representativiteit en weging survey stadsmonitor

Iets minder dan 4 op de 10 aangeschreven respondenten vulden de vragenlijst in, na een extra cleaning viel dat aandeel terug op 36%. Bij de extra cleaning gingen we na of het aangegeven geslacht en geboortejaar van de respondent overeenstemde met de beschikbare data in de bevolkingsregisters van de steden. Op basis daarvan moesten we 5% van de respondenten weren. 1 op de 4 respondenten vulde de bevraging online in.

De respons ligt iets lager dan in 2014 toen bijna 40% van de respondenten hadden meegewerkt. De daling van de respons deed zich vooral voor in Hasselt, Kortrijk en Oostende, met telkens 7 procentpunten minder respondenten. In Antwerpen en Roeselare stelden we een daling met 5 procentpunten vast ten opzichte van 2014.

Tabel. Realisatie stadsmonitor 2017.

Stad

Aantal stadsdelen

Vereist aantal netto respondent

Uitgezette steekproef

Totaal Respons

Respons postaal*

Respons online*

Totaal bruto respons (%)

Respons na cleaning

Aalst 

6

1.800

5.200

2.046

76%

24%

39%

37%

Antwerpen

9

3.500

9.700

3.239

69%

30%

33%

32%

Brugge

5

1.500

4.300

1.797

79%

20%

42%

39%

Genk

8

2.400

6.900

2.502

74%

25%

36%

34%

Gent

25

8.635

24.540

9.023

71%

28%

37%

35%

Hasselt

0

525

1.450

562

65%

34%

39%

37%

Kortrijk

9

2.700

7.650

3.005

77%

22%

39%

37%

Leuven

8

2.400

6.900

2.816

65%

35%

41%

39%

Mechelen

0

550

1.500

604

67%

32%

40%

39%

Oostende

7

2.100

5.950

2.214

77%

22%

37%

35%

Roeselare

6

1.800

5.065

2.036

76%

24%

40%

38%

Sint-Niklaas

6

1.800

5.100

2.025

75%

24%

40%

38%

Turnhout

7

2.100

5.920

2.578

75%

24%

44%

42%

Totaal 13 steden

31.810

90.175

34.447

73%

26%

38%

36%

* Circa 1% van de respondenten vulde zowel postaal als online in. We rekenden hen uiteraard maar 1 maal mee.

Representativiteit

Zoals bij voorgaande metingen vulden vrouwen iets vaker de vragenlijsten in dan mannen. Er zijn minder jongeren en jongvolwassenen onder de respondenten dan in de werkelijke populatie. Voor de andere leeftijdscategorieën merken we een lichte oververtegenwoordiging. Vooral in de leeftijdsgroep 55-75-jarigen is oververtegenwoordigd. De niet-Belgen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd.

Tussen de steden onderling zien we lichte verschillen, maar er zijn geen echte uitschieters. Vreemdelingen – de niet-Belgen in het bevolkingsregister – zijn ondervertegenwoordigd. In totaal ontvingen we 2.339 vragenlijsten van niet–Belgen.

Respons naar geslacht, nationaliteit en leeftijd, in %.

 

Respons

Populatie

Mannen

47

49

Vrouwen

53

51

 

 

 

Belg

94

86

Niet-Belg

6

14

 

 

 

<24 jaar

7

11

25-34 jaar

13

19

35-44 jaar

14

16

45-54 jaar

16

16

55-64 jaar

19

15

65-74 jaar

17

11

75+

13

12

Weging

De gerealiseerde steekproef kampt dus met een vertekening door een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en een ondervertegenwoordiging van andere groepen. Dat betekent dat de non-respons bij die laatste groepen hoger ligt. Om die non-respons te ondervangen, wegen we de data van de gerealiseerde steekproef. Naast een weging op de groepskenmerken houden we ook rekening met de respons in de steden en de stadsdelen zelf, zeker om ze onderling te kunnen vergelijken.

De weging houdt rekening met de bevolkingsaantallen van de steden. Voor de steden die kozen voor een grotere steekproef nemen we de bevolkingsaantallen van de stadsdelen/wijken/districten in aanmerking. De gewichten zorgen er voor dat het aandeel in de steekproef van elk stadsdeel in een stad gelijk is aan het aandeel van dat stadsdeel in de stedelijke populatie en dat het aandeel van elke stad in de steekproef gelijk is aan het aandeel van die stad in de populatie van de 13 centrumsteden. Binnen elke stad of binnen elk stadsdeel zorgen de gewichten ervoor dat de leeftijd-/geslachtsverdeling van de uiteindelijke steekproef gelijk is aan diezelfde verdeling in de populatie.

Bij de steekproeftrekking hielden we ook rekening met de nationaliteit. De weging houdt daar geen rekening mee. Voor de meeste steden/stadsdelen zou dat problemen opleveren. Voor nationaliteit geeft de survey van de stadsmonitor dus geen correcte afspiegeling van de populatie.

De gewogen data zijn dus representatief voor de variabelen leeftijd en geslacht. Als bepaalde kenmerken samenhangen met leeftijd en/of geslacht dan zal de gewogen verdeling voor die kenmerken anders zijn dan de ongewogen verdeling.

De weging laat je toe om de resultaten tussen de steden onderling te vergelijken. Ook in de tijd kan je vergelijken. Stadsdelen kan je onderling per stad naast elkaar plaatsen als de stad extra bevragingen bestelde.