Leeswijzer survey gemeentemonitor en survey stadsmonitor

Betrouwbaarheid van de resultaten 

De resultaten hebben betrekking op de inwoners van een gemeente of stad. De resultaten geven een beeld van hoe inwoners zich gedragen, welke meningen ze hebben en hoe tevreden ze zijn over hun buurt, hun gemeente, hun stad en de voorzieningen. 

Zoals alle onderzoeken die zich baseren op een steekproef om zich uit te spreken over de hele populatie, laat dit onderzoek geen 100% betrouwbare uitspraken toe. We moeten rekening houden met een foutenmarge. Zo kan je op grond van een steekproef van 700 respondenten niet beweren dat 85% van de inwoners fier is op de gemeente, de stad of een stadsdeel. Je kan bv. wel zeggen dat tussen 83% en 88% van de inwoners trots is op de gemeente, de stad of een stadsdeel. Dat is het betrouwbaarheidsinterval, waarvan we met een bepaalde waarschijnlijkheid kunnen stellen dat het populatiepercentage zich erin bevindt. Geïnteresseerde gebruikers kunnen de 95% betrouwbaarheidsintervallen, die we voor alle indicatoren berekenden, opvragen. 

Voor alle gemeenten – met uitzondering van Herstappe – ligt de respons voldoende hoog om betrouwbare uitspraken te doen. Voor Herstappe zijn de aantallen te klein en hebben we geen resultaten ter beschikking. Voor een paar gemeenten ligt de respons aan de lage kant (135-200 eenheden), maar laten de aantallen toch toe uitspraken te doen als we rekening houden met een bredere foutenmarge. Voor alle resultaten hebben we dan ook betrouwbaarheidsintervallen ter beschikking. Meestal garanderen die betrouwbaarheidsintervallen een betrouwbaarheid van 95%.

Voor de steden is de respons voldoende groot om betrouwbare uitspraken te mogen doen. De voorgestelde resultaten laten toe uitspraken te doen over de betrokken stad en ook evoluties per stad in de tijd na te gaan. Dat laatste kan als de vraagstelling identiek was bij vorige metingen. Bij lichte verschuivingen, geven we die aan bij de aandachtspunten per indicator.

Resultaten soms beschikbaar voor alle 308 gemeenten, soms enkel voor 295 gemeenten, soms enkel voor de 13 steden

De vragenlijsten van de survey gemeentemonitor en de survey stadsmonitor stemden we zoveel mogelijk op elkaar af. Ondanks die afstemming, komen sommige vragen enkel in de survey gemeentemonitor of enkel in de survey stadsmonitor aan bod. Voor die survey-indicatoren berekenden we het gemiddelde in dat geval op basis van hetzij 295 gemeenten, hetzij 13 steden.

Het is dus mogelijk dat je niet voor de 308 gemeenten resultaten ziet staan, maar enkel voor de 295 gemeenten of enkel voor de 13 steden. In dat geval kan je, na het kiezen van een gemeente, geen indicator aanklikken die niet beschikbaar is voor de gemeente van jouw keuze. 

Metadata fiches als leidraad voor de survey resultaten

In de metadatafiches van de survey, vind je voor elke survey-indicator een uitgebreide toelichting met de exacte vraagstelling uit de survey, de berekeningswijze en mogelijke extra aandachtspunten.